REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH 2022/2023

§1 [Postanowienia ogólne]

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, wypunktowanym terminom nadaje się szczególne znaczenie:

Usługodawca – La NUBE Alvaro Figuero Torralba siedzibą w Warszawie 01-636, przy ulicy Cieszkowskiego1/3/9 NIP: 7010386631

Regulamin – niniejszy regulamin kursów językowych
Usługobiorca – osoba, która zawiera umowę o realizacje kursu językowego Uczeń – osoba, na której rzecz La NUBE Alvaro Figuero Torralba świadczy usługi realizacji kursu językowego

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie www.hiszpanskilanube.pl. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

3. Umowę o realizację kursu językowego na rzecz małoletnich Uczniów zawierają opiekunowie prawni w rozumieniu przepisów KC.
4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż umowa o prowadzenie kursu językowego jest umową starannego działania i Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za postępy Uczestnika w nauce.
5.Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia na kursie najwyższego poziomu nauczania w tym do: prowadzenia zajęć przez doświadczonych, praktykujących nauczycieli o właściwych kwalifikacjach pedagogicznych i metodycznych.

§2 [Rezerwacja miejsc na kursie]

 

1.Rezerwacji wstępnej miejsca na kursie językowym można dokonać poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej Szkoły, wiadomość e-mail, aplikację Messenger lub telefonicznie.2.
2.Rezerwacja wstępna miejsc na kursie dla dzieci wymaga podania następujących informacji i danych osobowych:Wybranego kursu; Imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego; Numeru telefonu i adresu e-mail; Imienia i nazwiska ucznia; Roku urodzenia ucznia.

3.Rezerwacja wstępna jest ważna przez 3 dni, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania wiadomości opisanej w ust. powyżej.
4.Warunkiem gwarancji uczestnictwa w kursie jest potwierdzenie opłacenia Opłaty wpisowej w wysokości 280 zł (grupy szkolne:VERDE, AZUL) lub 180 zł (grupy AMARILLO). Rezerwacja niepotwierdzona zostaje anulowana po przekroczeniu 3 dni, a przed jej potwierdzeniem ustępuje pierwszeństwa wszystkim pozostałym rezerwacjom potwierdzonym.

5.W przypadku, w którym kurs nie rozpocznie się w zaplanowanym miesiącu, Usługobiorca, który dokonał potwierdzenia rezerwacji może zadecydować o przedłużeniu rezerwacji lub jej wycofaniu, co oznacza realizację pełnego zwrotu dokonanej wpłaty.
6.Rezerwację potwierdzoną można anulować nie później niż na 14 dni przed pierwszym dniem miesiąca, w którym ma się rozpocząć kurs. W takim wypadku Usługodawca obowiązany jest zwrócić usługobiorcy wszystkie opłaty poniesione na rzecz szkoły w ramach danego kursu.

§3 [Liczebność grupy]

1. Na kursach językowych nauka odbywa się w grupach liczących od 5 do 8 osób. Istnieje także możliwość nauki w grupach mniejszych za odpowiednią, uprzednio ustaloną ze Usługodawcą dopłatą.
2. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniejszej niż minimalna liczba określona w ust. 1, Usługodawca ma prawo w porozumieniu ze Usługobiorcami: zmniejszyć ilość godzin,ustalić dodatkową opłatę zaproponować zajęcia indywidualne

Usługobiorcy, który nie wyrazi zgody na zmianę warunków uczestnictwa w kursie przewidzianą w ust. 2 przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Usługodawca zwróci mu koszty poniesione na poczet uczestnictwa w kursie, pomniejszone o zrealizowane do czasu rozwiązania umowy godziny.

3.W okresie formowania się grup ich liczebność może być tymczasowo większa niż określona.

§4 [Opłaty]

1.Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapłata ceny wskazanej na stronie internetowej Szkoły, odpowiednio dla każdego z kursów.
2.Aktualny cennik kursów w roku szkolnym 2022/2023 znajduje się na stronie internetowej szkoły.

3.Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy szkoły widoczny poniżej:

 

La NUBE Alvaro Figuero Torralba

NIP: 7010386631

REGON: 381384442

NR KONTA BANKOWEGO: 49 1140 2004 0000 3402 7809 2853

TYTUŁ: OPŁATA WPISOWA/ IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA


4.Usługobiorca może zapłacić całą cenę jednorazowo lub w dwóch równych częściach zgodnie z harmonogramem w ofercie szkoły. 

5.Cena kursu obejmuje 2 semestry zajęć.
6.Opłata Wpisowa jest płatnością dodatkową, którą należy doliczyć do Opłaty za Kurs. Zawiera opłatę za rezerwację miejsca w grupie, dostęp do platformy online i opłatę za segregator lub podręcznik. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu. 

7. Gwarantowana ilość zrealizowanych zajęć w ramach kursu jest elementem umowy i co do zasady wynosi 15 spotkań dla kursów realizowanych raz w tygodniu i 30 spotkań dla kursów realizowanych dwa razy w tygodniu.
Zajęcia nie odbywają się w święta, ferie szkolne i dni ustawowo wolne od pracy.
8.W przypadku nie odbycia się zajęć wskazanych w harmonogramie z przyczyn nagłych czy losowych, termin zakończenia kursu może ulec wydłużeniu.
9.W przypadku, w którym pomimo przedłużenia kursu, nie będzie możliwe zrealizowanie minimum ilości zajęć zagwarantowanego umową, Usługobiorcy przysługuje zwrot kosztów niezrealizowanych zajęć.

10.Na potrzeby ewentualnych zwrotów przyjmuje się, że cena jednej godziny jest obliczana według wzoru: cena kursu/ gwarantowana ilość zajęć = cena pojedynczych zajęć

11.Cena kursu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatkowych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a zmiana ceny kursu w tym przypadku nie będzie traktowana przez strony jako zmiana postanowień Umowy.

§5 [Nieobecności na zajęciach grupowych]

 1. Czasowa nieobecność Ucznia nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów.

 2. Jeśli równolegle w szkole realizowane są zajęcia na adekwatnym do umiejętności Ucznia poziomie

  trudności, w grupie, która liczebnością nie przekracza 7 miejsc, Uczniowi przysługuje prawo

  odrabiania zajęć.

 3. W przypadku, w którym realizacja odrabiania zajęć opisana w ust. 2 powyżej nie jest możliwa z

  jakiegokolwiek powodu, Uczeń ma prawo do bezpłatnych konsultacji z nauczycielem w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie kluczowych zagadnień omawianych w trakcie zajęć, na których był nieobecny i zaplanowania skutecznego sposobu opanowania materiału

​§6 [Nieobecności na zajęciach indywidualnych]

 1. Możliwe jest zgłoszenie nieobecności Ucznia w nieprzekraczalnym terminie 24 godz. Przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć.

 2. Zgłoszenia należy dokonywać mailowo: hiszpański.lanube@gmail.com lub za pośrednictwem panelu klienta w aplikacji Active Now.

 3. Terminowe zgłoszenie nieobecności jest podstawą do odrobienia zajęć w ramach tej samej opłaty, w innym terminie.
  4. W przypadku niezgłoszenia lub zbyt późnego zgłoszenia nieobecności Ucznia nie ma podstawy do zwrotu kosztów ani odrobienia zajęć.

5. W przypadku, w którym realizacja odrabiania zajęć opisana w ust. 2 powyżej nie jest możliwa z jakiegokolwiek powodu, Uczeń ma prawo do bezpłatnych konsultacji z nauczycielem w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie kluczowych zagadnień omawianych w trakcie zajęć, na których był nieobecny i zaplanowania skutecznego sposobu opanowania materiału.

§7 [Rozwiązanie umowy]

 1. W przypadku niezadowolenia z jakości stosowanych metod lub poziomu dydaktycznego, wszystkim Usługobiorcom, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o kurs językowy w terminie do 7 dni od jej podpisania.

 2. Oświadczenie o rezygnacji z kursu i odstąpieniu od umowy winno być złożone Zleceniobiorcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. W przypadku odstąpienia na zasadach określonych w ust. 1 i 2 Usługodawca zwróci Usługobiorcy wszystkie koszty z wyjątkiem wniesionej Opłaty wpisowej.

 4. Strony mogą wypowiedzieć umowę w po 7 dniach od podpisania Umowy o Kurs z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

 5. Wypowiedzenie Umowy winno być złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. W przypadku złożenia wypowiedzenia w terminie późniejszym niż 7 dni od podpisania Umowy o Kurs Językowy, Usługodawca dokonuje zwrotu kosztów a niezrealizowane zajęcia pomniejszonej o 25% kwoty, odpowiadającej sumie opłat za niezrealizowane godziny tytułem poniesionych nakładów oraz tytułem naprawienia szkody.

 7. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy w trybie natychmiastowym w przypadku:

 • rażącego naruszania przez Usługobiorcę postanowień Umowy, w szczególności zalegania z płatnościami przez okres przekraczający 45 dni od terminu płatności;

 • rażącego naruszania przez Usługobiorcę zasad współżycia społecznego na terenie Szkoły, a zwłaszcza w przypadku wyrządzenia umyślnej szkody Usługodawcy, jego pracownikom, innym kursantom lub w przypadku popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary w rozumieniu prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Szkoły lub w związku z uczestnictwem w kursie.

   8. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę z przyczyn wymienionych w ust. 8 powyżej, Usługobiorca traci prawo do      uzyskania zwrotu za niezrealizowane w toku kursu zajęcia.

  9. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych do nauki w grupie wybranej przez Usługobiorcę. W takim przypadku Usługodawca zwróci Usługobiorcy w 100 % opłaty wniesionej na poczet realizacji kursu w terminie 7 dni.

§8 [Prawa autorskie]

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do kursów i metod jako całości oraz ich poszczególnych elementów, a zwłaszcza treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ich ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa

 2. Usługobiorca nie ma prawa kopiować elementów kursów i metod za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.