top of page

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH 2022/2023

1. Firma La NUBE Alvaro Figuero Torralba, ul.Cieszkowskiego 1/3 m.9, Warszawa (01-636) NIP: 7010386631 zwana dalej „Usługodawcą” prowadzi szkołę języków obcych La NUBE hiszpański dla dzieci w Warszawie z siedzibą przy ul. Lekarskiej 12 (00-610). Niniejsze postanowienia określają warunki nauki i uczestnictwa w kursach językowych organizowanych przez Usługodawcę.

2. Niniejszy Regulamin Kusrów językowych (dalej: “Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez La NUBE Alvaro Figuero Torralba, ul.Cieszkowskiego 1/3 m.9, Warszawa (01-636) NIP: 7010386631, REGON: 381384442 (zwanej dalej „Szkołą”) na rzecz Kursantów (dalej: „Usługobiorcy”).

3. Firma La Nube Alvaro Figuero Torralba oferuje następujące usługi:

a) kursy stacjonarne języka hiszpańskiego  jako języka obcego dla dzieci, 

b) kursy stacjonarne języka hiszpańskiego dla dzieci hiszpańskojęzycznych. 

4. Rezerwacja miejsca na Kursie językowym:

4.1 Rezerwacji miejsca na Kursie językowym można dokonać poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej Szkoły tj.www.hiszpanskilanube.pl/zapisy

4.2 Warunkiem Rezerwacji miejsca na kursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu płatności w formularzu zapisowym na stronie internetowej szkoły: www.hiszpanskilanube.pl.

5. Liczebność grup: 

5.1 Na kursach językowych nauka odbywa się w grupach liczących od 4 do 8 osób.

5.2. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniejszej niż minimalna liczba określona w ust. 1, Usługodawca ma prawo w porozumieniu ze Usługobiorcami: zmniejszyć ilość godzin, ustalić dodatkową opłatę lub  zaproponować zajęcia indywidualne

5.3 Usługobiorcy, który nie wyrazi zgody na zmianę warunków uczestnictwa w kursie przewidzianą w ust. 2 przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Usługodawca zwróci mu koszty poniesione na poczet uczestnictwa w kursie, pomniejszone o zrealizowane do czasu rozwiązania umowy godziny.

5.4 W okresie formowania się grup ich liczebność może być tymczasowo większa niż określona.

6. Zajęcia nie odbywają się w święta, ferie szkolne i dni ustawowo wolne od pracy. Kalendarz pracy szkoły znajduje się na stronie: https://www.hiszpanskilanube.pl/kalendarz 

7. Odrabianie zajęć: 

7.1 W przypadku nie odbycia się zajęć wskazanych w harmonogramie z przyczyn nagłych czy losowych, termin zakończenia kursu ulega wydłużeniu. 

7.2 Czasowa nieobecność Ucznia nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów. 

7.3 Jeśli równolegle w szkole realizowane są zajęcia na adekwatnym do umiejętności Ucznia poziomie trudności, w grupie, która liczebnością nie przekracza 7 miejsc, Uczniowi przysługuje prawo odrabiania zajęć po wcześniejszym umówieniu terminu drogą mailową: biuro@hiszpanskilanube.pl

7.4 W przypadku, w którym realizacja odrabiania zajęć opisana w ust. 2 powyżej nie jest możliwa z jakiegokolwiek powodu, Uczeń ma prawo do bezpłatnych konsultacji z nauczycielem w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie kluczowych zagadnień omawianych w trakcie zajęć, na których był nieobecny i zaplanowania skutecznego sposobu opanowania materiału. 

8. Opłaty za kursy:

8.1 Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapłata ceny wskazanej odpowiednio dla każdego z kursów. Cennik znajduje się na stronie internetowej szkoły: https://www.hiszpanskilanube.pl/cennik
8.2  Cennik kursów w roku szkolnym 2022/2023 stanowi integralną część Umowy o Kurs Językowy, którą Zleceniodawca podpisuje ze Zleceniobiorcą przed rozpoczęciem Kursu. 

8.3 Opłaty za Kursy należy wnosić na:

  • rachunek bankowy szkoły: La NUBE Alvaro Figuero Torralba  NIP: 7010386631 REGON: 381384442 NR KONTA BANKOWEGO: 49 1140 2004 0000 3402 7809 2853

  • za pośrednictwem bramki internetowej szkoły w systemie Active Now 

  • kartą w sekretariacie Szkoły przy ul.Lekarskiej 12 w Warszawie. 

8.4 Usługobiorca może zapłacić całą cenę jednorazowo lub w ratach, zgodnie z harmonogramem opłat ratalnych stanowiącym załącznik do Umowy o Kurs językowy, którą Zleceniodawca podpisuje ze Zleceniobiorcą przed rozpoczęciem Kursu. 

9. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

9.1 W celu prawidłowego korzystania ze Strony szkoły a co za tym idzie z oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • posiadanie dostępu do sieci Internet;

  • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;

  • posiadanie aktywnego konta e-mail.

9.2 Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

10.Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług.

10.1 Akceptacja niniejszego Regulaminu jest niezbędne do dokonania zapisu na kurs. 

10.2 Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez przedstawiciela ustawowego Kursanta zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy La NUBE Alvaro Figuero Torralba, ul.Cieszkowskiego 1/3 m.9, Warszawa (01-636) NIP: 7010386631 regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. 

10.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

10.4  Treść Umowy o kurs językowy jest ustalana przez strony w drodze korespondencji e-mail.

10.5 Umowa o Kurs językowy (dalej: „Umowa”) może zostać zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą poczty e-mail (adres Usługodawcy: biuro@hiszpanskilanube.pl).

10.6  Do zawarcia współpracy wystarczy przesłanie Organizatorowi skanu podpisanej Umowy. 

10.7 Umowę można zawrzeć także stacjonarnie, w sekretariacie szkoły przy ul. Lekarskiej 12 w Warszawie (00-610). 

10.8 Umowę o realizację Kursu językowego na rzecz małoletnich Uczniów zawierają opiekunowie prawni w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

11.  Procedura odstąpienia od Umowy o kurs językowy.

11.1 Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.

11.2 Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych do nauki w grupie wybranej przez Usługobiorcę. W takim przypadku Usługodawca zwróci Usługobiorcy w 100 % opłaty wniesionej na poczet realizacji kursu w terminie 7 dni od daty złożenia przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

11.3 Wszystkim Usługobiorcom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o kurs językowy w terminie do 10 dni od jej podpisania.

11.4 Strony mogą wypowiedzieć umowę także po upływie 10 dni od podpisania Umowy o Kurs, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. 

11.5 W przypadku złożenia wypowiedzenia w terminie późniejszym niż 10 dni od podpisania Umowy o Kurs Językowy, Usługodawca dokonuje zwrotu kosztów za niezrealizowane zajęcia pomniejszonej o 25% kwoty, odpowiadającej sumie opłat za niezrealizowane godziny tytułem poniesionych nakładów oraz tytułem naprawienia szkody.
11.6 Zwrotowi nie podlega opłata wpisowa zawierająca koszt podręcznika i materiałów edukacyjnych.

11.7 Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy w trybie natychmiastowym w przypadku: 

    • rażącego naruszania przez Usługobiorcę postanowień umowy, w szczególności zalegania z płatnościami przez okres przekraczający 45 dni od terminu płatności; 

    • rażącego naruszania przez Usługobiorcę zasad współżycia społecznego na terenie Szkoły, a zwłaszcza w przypadku wyrządzenia umyślnej szkody Usługodawcy, jego pracownikom, innym kursantom lub w przypadku popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary w rozumieniu prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Szkoły lub w związku z uczestnictwem w kursie.

11.8 W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę z przyczyn wymienionych w ust. powyżej, Usługobiorca traci prawo do uzyskania zwrotu za niezrealizowane w toku kursu zajęcia.

12. Tryb postępowania reklamacyjnego 

12.1 Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

12.2 Reklamacje należy składać Szkole pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany w Umowie o Kurs językowy  lub na stronie internetowej www.hiszpanskilanube.pl Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Sekretariat szkoły (adres email: biuro@hiszpanskilanube.pl), numer telefonu 791770021 (czynny w godz. 09:00-19:00, od poniedziałku do piątku).

12.3 Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.

12.4 Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

13. Polityka prywatności

8.1 Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Szkoły językowej La NUBE Alvaro Figuero Torralba, ul. Cieszkowskiego 1/3 m.9 Warszawa (01-636) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od La NUBE Alvaro Figuero Torralba, ul. Cieszkowskiego 1/3 m.9 Warszawa (01-636) z siedzibą przy ul. Lekarskiej 12 w Warszawie (00-610) informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

bottom of page