top of page

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA KURSY JĘZYKOWE

LA NUBE hiszpański dla dzieci

 

 1. Firma La NUBE Alvaro Figuero Torralba, ul.Cieszkowskiego 1/3 m.9, Warszawa (01-636) NIP: 7010386631 zwana dalej „Usługodawcą” prowadzi szkołę języków obcych La NUBE hiszpański dla dzieci w Warszawie z siedzibą przy ul. Lekarskiej 12 (00-610). Niniejsze postanowienia określają warunki nauki i uczestnictwa w kursach językowych organizowanych przez Usługodawcę.

 2. Niniejszy Regulamin płatności za kursy językowe (dalej: “Regulamin płatności”) określa warunki świadczenia usług przez La NUBE Alvaro Figuero Torralba, ul.Cieszkowskiego 1/3 m.9, Warszawa (01-636) NIP: 7010386631, REGON: 381384442 (zwanej dalej „Szkołą”) na rzecz Kursantów (dalej: „Usługobiorcy”).

  3.  Firma La Nube Alvaro Figuero Torralba oferuje następujące usługi:

a) kursy stacjonarne języka hiszpańskiego  jako języka obcego dla dzieci, 

b) kursy stacjonarne języka hiszpańskiego dla dzieci hiszpańskojęzycznych. 

 

3.1 Rezerwacji miejsca na Kursie językowym można dokonać poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej Szkoły tj.www.hiszpanskilanube.pl/zapisy

3.2 Na kursach językowych nauka odbywa się w grupach liczących od 4 do 8 osób.

3.3 Zajęcia nie odbywają się w święta, ferie szkolne i dni ustawowo wolne od pracy. Kalendarz pracy szkoły znajduje się na stronie: https://www.hiszpanskilanube.pl/kalendarz 

3.4 W przypadku nie odbycia się zajęć wskazanych w harmonogramie z przyczyn nagłych czy losowych, termin zakończenia kursu ulega wydłużeniu. 

3.5 Czasowa nieobecność Ucznia nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów. 

3.6 Jeśli równolegle w szkole realizowane są zajęcia na adekwatnym do umiejętności Ucznia poziomie trudności, w grupie, która liczebnością nie przekracza 7 miejsc, Uczniowi przysługuje prawo odrabiania zajęć po wcześniejszym umówieniu terminu drogą mailową: biuro@hiszpanskilanube.pl

3.7 W przypadku, w którym realizacja odrabiania zajęć opisana w ust. 2 powyżej nie jest możliwa z jakiegokolwiek powodu, Uczeń ma prawo do bezpłatnych konsultacji z nauczycielem w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie kluczowych zagadnień omawianych w trakcie zajęć, na których był nieobecny i zaplanowania skutecznego sposobu opanowania materiału. 

3.8 Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapłata ceny wskazanej odpowiednio dla każdego z kursów. Cennik znajduje się na stronie internetowej szkoły: https://www.hiszpanskilanube.pl/cennik
3.9 Cennik kursów w roku szkolnym 2022/2023 stanowi integralną część Umowy o Kurs Językowy, którą Zleceniodawca podpisuje ze Zleceniobiorcą przed rozpoczęciem Kursu. 

3.10 Opłaty za Kursy należy wnosić na:

 • rachunek bankowy szkoły: La NUBE Alvaro Figuero Torralba  NIP: 7010386631 REGON: 381384442 NR KONTA BANKOWEGO: 49 1140 2004 0000 3402 7809 2853

 • za pośrednictwem systemu Active Now 

 • kartą w sekretariacie Szkoły przy ul.Lekarskiej 12 w Warszawie. 

3.11 Usługobiorca może zapłacić całą cenę jednorazowo lub w ratach. Zgodnie z harmonogramem opłat ratalnych stanowiącym załącznik do Umowy o Kurs językowy, którą Zleceniodawca podpisuje ze Zleceniobiorcą przed rozpoczęciem Kursu. 

 

4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

4.1 W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • posiadanie dostępu do sieci Internet;

 • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;

 • posiadanie aktywnego konta e-mail.

4.2 Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

 

5.Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.1 Regulamin Kursów językowych (dalej: „Regulamin”) oraz Regulamin Płatności za kursy ( dalej: „Regulamin płatności”) stanowią integralny element formularza zapisów na kurs. Akceptacja Regulaminów jest niezbędne do dokonania zapisu na kurs. Po zapoznaniu się z Regulaminami i ich akceptacji przez przedstawiciela ustawowego Kursanta zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy La NUBE Alvaro Figuero Torralba, ul.Cieszkowskiego 1/3 m.9, Warszawa (01-636) NIP: 7010386631 regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5.2 Umowa o Kurs językowy (dalej: „Umowa”) zawierana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą poczty e-mail (adres Usługodawcy: biuro@hiszpanskilanube.pl)- do zawarcia współpracy wystarczy przesłanie Organizatorowi skanu podpisanej Umowy. Umowę można zawrzeć także stacjonarnie, w sekretariacie szkoły przy ul. Lekarskiej 12 w Warszawie (00-610). Integralną częścią Umowy jest Regulamin kursów językowych zaakceptowany przez przedstawiciela ustawowego Kursanta w momencie zapisu na kurs. Treść Umowy o kurs językowy jest ustalana przez strony w drodze korespondencji e-mail.

5.3 Umowę o realizację Kursu językowego na rzecz małoletnich Uczniów zawierają opiekunowie prawni w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

6.  Procedura odstąpienia od Umowy o kurs językowy.

6.1 Procedura odstąpienia od Umowy o kurs językowy stanowi integralną część Regulaminu Kursów.

6.2 Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.

6.2 Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych do nauki w grupie wybranej przez Usługobiorcę. W takim przypadku Usługodawca zwróci Usługobiorcy w 100 % opłaty wniesionej na poczet realizacji kursu w terminie 7 dni od daty złożenia przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.3 Wszystkim Usługobiorcom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o kurs językowy w terminie do 10 dni od jej podpisania.

6.4 Strony mogą wypowiedzieć umowę także po upływie 10 dni od podpisania Umowy o Kurs, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. 

6.5 W przypadku złożenia wypowiedzenia w terminie późniejszym niż 10 dni od podpisania Umowy o Kurs Językowy, Usługodawca dokonuje zwrotu kosztów za niezrealizowane zajęcia pomniejszonej o 25% kwoty, odpowiadającej sumie opłat za niezrealizowane godziny tytułem poniesionych nakładów oraz tytułem naprawienia szkody.
6.6 Zwrotowi nie podlega kosztu podręcznika 

6.7 Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy w trybie natychmiastowym w przypadku: 

  • rażącego naruszania przez Usługobiorcę postanowień umowy, w szczególności zalegania z płatnościami przez okres przekraczający 45 dni od terminu płatności; 

  • rażącego naruszania przez Usługobiorcę zasad współżycia społecznego na terenie Szkoły, a zwłaszcza w przypadku wyrządzenia umyślnej szkody Usługodawcy, jego pracownikom, innym kursantom lub w przypadku popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary w rozumieniu prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Szkoły lub w związku z uczestnictwem w kursie.

6.8 W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę z przyczyn wymienionych w ust. powyżej, Usługobiorca traci prawo do uzyskania zwrotu za niezrealizowane w toku kursu zajęcia.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego 

7.1 Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

7.2 Reklamacje należy składać Szkole pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany w Umowie o Kurs językowy  lub na stronie internetowej www.hiszpanskilanube.pl Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Sekretariat szkoły (adres email: biuro@hiszpanskilanube.pl), numer telefonu 791770021 (czynny w godz. 09:00-19:00, od poniedziałku do piątku).

7.3 Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.

7.4 Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

8. Polityka prywatności

Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Szkoły językowej La NUBE Alvaro Figuero Torralba, ul. Cieszkowskiego 1/3 m.9 Warszawa (01-636) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od La NUBE Alvaro Figuero Torralba, ul. Cieszkowskiego 1/3 m.9 Warszawa (01-636) z siedzibą przy ul. Lekarskiej 12 w Warszawie (00-610) informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

bottom of page