top of page

Regulamin świadczenia usług 2021/2022

Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy, jaką La Nube Alvaro Figuero Torralba działający pod marką La NUBE Hiszpański dla dzieci zawiera z każdym Usługobiorcą.

 

§1 [Postanowienia ogólne]

 

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, wypunktowanym terminom nadaje się szczególne znaczenie:

   • Usługodawca – La NUBE Alvaro Figuero Torralba siedzibą w Warszawie 01-636, przy ulicy Cieszkowskiego1/3/9 NIP: 7010386631

   • Regulamin – niniejszy regulamin kursów językowych

   • Usługobiorca – osoba, która zawiera umowę o realizacje kursu językowego

   • Uczeń – osoba, na której rzecz La NUBE Alvaro Figuero Torralba świadczy usługi realizacji kursu językowego

   • Polityka Prywatności – polityka Usługodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie www.hiszpanskilanube.pl

   • Administrator – administrator danych osobowych

   • Szkoła – La NUBE hiszpański dla dzieci, przy ulicy Lekarskiej 12 w Warszawie

   • Prawo Autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie www.hiszpanskilanube.pl. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 2. Umowę o realizację kursu językowego na rzecz małoletnich Uczniów zawierają opiekunowie prawni w rozumieniu przepisów KC.

 3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż umowa o prowadzenie kursu językowego jest umową starannego działania i Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za postępy Uczestnika w nauce.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia na kursie najwyższego poziomu nauczania w tym do: prowadzenia zajęć przez doświadczonych, praktykujących nauczycieli o właściwych kwalifikacjach pedagogicznych i metodycznych.

 

§2 [Rezerwacja miejsc na kursie]

 

 1. Rezerwacji wstępnej miejsca na kursie językowym można dokonać poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej Szkoły, wiadomość e-mail, aplikację Messenger lub telefonicznie.2.

 2. Rezerwacja wstępna miejsc na kursie dla dzieci wymaga podania następujących informacji i danych osobowych:

   • Wybranego kursu;

   • Imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego;

   • Numeru telefonu i adresu e-mail;

   • Imienia i nazwiska ucznia;

   • Roku urodzenia ucznia.

 1. Rezerwacja wstępna jest ważna przez 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania wiadomości opisanej w ust. 4 powyżej.

 2. Warunkiem gwarancji uczestnictwa w kursie jest potwierdzenie opłacenia Opłaty wpisowej, przewidzianej harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 3. Rezerwacja niepotwierdzona, po przekroczeniu 14 dni, a przed jej potwierdzeniem ustępuje pierwszeństwa wszystkim pozostałym rezerwacjom potwierdzonym.

 4. W przypadku, w którym kurs nie rozpocznie się w zaplanowanym miesiącu, Usługobiorca, który dokonał potwierdzenia rezerwacji może zadecydować o przedłużeniu rezerwacji lub jej wycofaniu, co oznacza realizację pełnego zwrotu dokonanej wpłaty.

 5. Rezerwacje potwierdzoną można anulować nie później niż na 14 dni przed pierwszym dniem miesiąca, w którym ma się rozpocząć kurs. W takim wypadku Usługodawca obowiązany jest zwrócić usługobiorcy wszystkie opłaty poniesione na rzecz szkoły w ramach danego kursu.

 

§3 [Liczebność grupy]

 

 1. Na kursach językowych nauka odbywa się w grupach liczących od 5 do 7 osób. Istnieje także możliwość nauki w grupach mniejszych za odpowiednią, uprzednio ustaloną ze Usługodawcą dopłatą.

 2. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniejszej niż minimalna liczba określona w ust. 1, Usługodawca ma prawo w porozumieniu ze Usługobiorcami:

   • zmniejszyć ilość godzin,

   • ustalić dodatkową opłatę

   • zaproponować zajęcia indywidualne

 1. Usługobiorcy, który nie wyrazi zgody na zmianę warunków uczestnictwa w kursie przewidzianą w ust. 2 przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Usługodawca zwróci mu koszty poniesione na poczet uczestnictwa w kursie, pomniejszone o zrealizowane do czasu rozwiązania umowy godziny.

 2. W okresie formowania się grup ich liczebność może być tymczasowo większa niż określona w ust. 1.

 

§4 [Opłaty]

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapłata ceny wskazanej na stronie internetowej Szkoły, odpowiednio dla każdego z kursów.

 2. Aktualny cennik kursów w roku szkolnym 2021/2022 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy podany na stronie internetowej Szkoły, w zakładce „Kontakt”, kartą w sekretariacie Szkoły przy ul.Lekarskiej 12 w Warszawie lub za pośrednictwem panelu klienta w systemie Active Now (płatności elektroniczne).

 4. Usługobiorca może zapłacić całą cenę jednorazowo lub w dwóch równych częściach zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 5. Cena kursu obejmuje 1 semestr zajęć. 

 6. Opłata Wpisowa jest płatnością dodatkową, którą należy doliczyć do Opłaty za Kurs. Zawiera opłatę za rezerwację misja w grupie, dostęp do platformy z grami i piosenkami.Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu.

 7. Gwarantowana ilość zrealizowanych zajęć w ramach kursu jest elementem umowy i co do zasady wynosi 15 spotkań dla kursów realizowanych raz w tygodniu i 30 spotkań dla kursów realizowanych dwa razy w tygodniu.

 8. Zajęcia nie odbywają się w święta, ferie szkolne i dni ustawowo wolne od pracy.

 9. W przypadku nie odbycia się zajęć wskazanych w harmonogramie z przyczyn nagłych czy losowych, termin zakończenia kursu może ulec wydłużeniu.

 10. W przypadku, w którym pomimo przedłużenia kursu, nie będzie możliwe zrealizowanie minimum ilości zajęć zagwarantowanego umową, Usługobiorcy przysługuje zwrot kosztów niezrealizowanych zajęć.

 11. Na potrzeby ewentualnych zwrotów przyjmuje się, że cena jednej godziny jest obliczana według wzoru: cena kursu/ gwarantowana ilość zajęć = cena pojedynczych zajęć

 12. Cena kursu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatkowych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a zmiana ceny kursu w tym przypadku nie będzie traktowana przez strony jako zmiana postanowień umowy.

 

§5 [Nieobecności na zajęciach grupowych]

 

 1. Czasowa nieobecność Ucznia nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów.

 2. Jeśli równolegle w szkole realizowane są zajęcia na adekwatnym do umiejętności Ucznia poziomie trudności, w grupie, która liczebnością nie przekracza 7 miejsc, Uczniowi przysługuje prawo odrabiania zajęć.

 3. W przypadku, w którym realizacja odrabiania zajęć opisana w ust. 2 powyżej nie jest możliwa z jakiegokolwiek powodu, Uczeń ma prawo do bezpłatnych konsultacji z nauczycielem w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie kluczowych zagadnień omawianych w trakcie zajęć, na których był nieobecny i zaplanowania skutecznego sposobu opanowania materiału.

 

§6 [Nieobecności na zajęciach indywidualnych]

 

 1. Możliwe jest zgłoszenie nieobecności Ucznia w nieprzekraczalnym terminie 24 godz. Przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć.

 2. Zgłoszenia należy dokonywać mailowo: hiszpański.lanube@gmail.com lub za pośrednictwem panelu klienta w aplikacji Active Now. 

 3. Terminowe zgłoszenie nieobecności jest podstawą do odrobienia zajęć w ramach tej samej opłaty, w innym terminie.

 4. W przypadku niezgłoszenia lub zbyt późnego zgłoszenia nieobecności Ucznia nie ma podstawy do zwrotu kosztów ani odrobienia zajęć. 

 5. W przypadku, w którym realizacja odrabiania zajęć opisana w ust. 2 powyżej nie jest możliwa z jakiegokolwiek powodu, Uczeń ma prawo do bezpłatnych konsultacji z nauczycielem w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie kluczowych zagadnień omawianych w trakcie zajęć, na których był nieobecny i zaplanowania skutecznego sposobu opanowania materiału.

 

§7 [Lekcje próbne]

 

 1. Szkoła organizuje dla potencjalnych Uczniów drzwi otwarte, na których przeprowadzane są lekcje pokazowe.

 2. Udział w lekcjach pokazowych jest darmowy i niezobowiązujący.

 3. Lekcje pokazowe mogą być także przeprowadzone poza terminami ustalonymi przez Szkołę, po uzbieraniu co najmniej 4 chętnych osób.

 

§8 [Rozwiązanie umowy]

 

 1. W przypadku niezadowolenia z jakości stosowanych metod lub poziomu dydaktycznego, wszystkim Usługobiorcom, którzy nie brali udziału w lekcji pokazowej przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od realizacji pierwszych zajęć.

 2. Oświadczenie o rezygnacji z kursu i odstąpieniu od umowy winno być złożone Zleceniobiorcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. W przypadku odstąpienia na zasadach określonych w ust. 1 i 2 Usługodawca zwróci Usługobiorcy wszystkie koszty z wyjątkiem wniesionej Opłaty wpisowej. 

 4. Strony mogą wypowiedzieć umowę w dowolnej chwili z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy winno być złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. W przypadku rezygnacji z kursu, Usługobiorca jest zobowiązany zapłacić 25% kwoty odpowiadającej sumie opłat za niezrealizowane godziny obliczonej według wzoru, wzoru wysłowionego w §4 ust. 8 niniejszego Regulaminu tytułem poniesionych nakładów oraz tytułem naprawienia szkody.

 7. Usługodawca, który zdecydował się na płatność z góry, w przypadku rezygnacji, otrzyma zwrot kosztów za niezrealizowane zajęcia według wzoru wysłowionego w §4 ust. 8 niniejszego Regulaminu, pomniejszone o 25% tytułem poniesionych nakładów oraz tytułem naprawienia szkody.

 8. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy w trybie natychmiastowym w przypadku:

   • rażącego naruszania przez Usługobiorcę postanowień umowy, w szczególności zalegania z płatnościami przez okres przekraczający 45 dni od terminu płatności;

   • rażącego naruszania przez Usługobiorcę zasad współżycia społecznego na terenie Szkoły, a zwłaszcza w przypadku wyrządzenia umyślnej szkody Usługodawcy, jego pracownikom, innym kursantom lub w przypadku popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary w rozumieniu prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Szkoły lub w związku z uczestnictwem w kursie.

 1. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę z przyczyn wymienionych w ust. 8 powyżej, Usługobiorca traci prawo do uzyskania zwrotu za niezrealizowane w toku kursu zajęcia.

 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych do nauki w grupie wybranej przez Usługobiorcę. W takim przypadku Usługodawca zwróci Usługobiorcy w 100 % opłaty wniesionej na poczet realizacji kursu w terminie 7 dni od daty złożenia przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§9 [Prawa autorskie]

 

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do kursów i metod jako całości oraz ich poszczególnych elementów, a zwłaszcza treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ich ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa

 2. Usługobiorca nie ma prawa kopiować elementów kursów i metod za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 Załącznik numer 1 do Regulaminu Świadczenia Usług 2021/2022

CENNIK OPŁAT ZA KURSY W I SEMESTRZE ROKU DYDAKTYCZNEGO 2021/2022

 

CENNIK ZAJĘĆ 2020/2021:

 

Koszt 1 zajęć grupowych w grupie 5-7 osobowej (50 min): 40 zł brutto/os.

Koszt  1 zajęć grupowych w grupie 2, 3 i 4 osobowej (50 min): 60 zł brutto/os.

Koszt zajęć indywidualnych ON-LINE  z lektorem polskim (45 min): 65 zł brutto/os.

Koszt zajęć indywidualnych ON-LINE z lektorem native speakerem (45 min): 75 zł brutto/os.

Zajęcia indywidualne STACJONARNE z native speakerem  (50 min.): 100 zł brutto/os.

 

WARSZTATY DWUJĘZYCZNE:

Dzieci 3/5 lat (180 min): 120 zł brutto / os . (grupa 7-9 os.)  // 100 zł brutto/os. (grupa 10-12 os.)

Dzieci 5/7 lat (120 min): 80 zł brutto/ os. 

Dzieci 8-11 lat (120 min): 80 zł brutto/ os. 

 

 

Zajęcia indywidualne (stacjonarnie lub on-line ) wg autorskiego programu: edukacja domowa, dzieci dwujęzyczne, przygotowanie do egzaminów, korepetycje wg programu szkolnego: 50 min.- 100 zł brutto /os.

 

Opłaty za zajęcia wnoszone są z góry, za semestr lub w systemie ratalnym, zgodnie z podpisaną Umową.

Wysokość opłaty semestralnej zależy od intensywności kursu. Jeden semestr to 15 lub 30 lekcji.

 

ZNIŻKI

Zniżka dla rodzeństwa: 10% /os.

 

OPŁATA WPISOWA

 

Opłata wpisowa na zajęcia grupowe: 160 zł/os. (zniżka dla rodzeństwa: 50 zł dla 2 dziecka)

Opłata wpisowa na zajęcia dla dzieci dwujęzycznych wynosi : 80 zł/os. (bez zniżki)

 

Opłata Wpisowa jest płatnością dodatkową, którą należy doliczyć do Opłaty za Kurs. Zawiera opłatę za rezerwację misja w grupie, dostęp do platformy z grami i piosenkami, oraz do strefy ucznia na naszej stronie. W ramach opłaty zajęcia we wrześniu są gratis. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu.

 

 

Załącznik numer 2 do Regulaminu  Świadczenia Usług 2021/2022

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI RATALNEJ W I SEMESTRZE ROKU DYDAKTYCZNEGO 2021/2022

 

§1

Płatność za wszystkie kursy jest możliwa z góry lub w 2 równych częściach.

 

§2

Gwarancją rezerwacji miejsca na kursie jest wniesienie Opłaty wpisowej. Opłata Wpisowa jest płatnością dodatkową, którą należy doliczyć do Opłaty za Kurs. Zawiera opłatę za rezerwację misja w grupie, dostęp do platformy z grami i piosenkami, oraz do strefy ucznia na stronie internetowej www.hiszpanskilanube.pl. W ramach opłaty zajęcia we wrześniu są gratis. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu.

 

§3

Płatność za cały kurs z góry należy wnieść nie później niż  do dnia 10 października 2021

 

§4

Płatność w ratach należy regulować zgodnie z poniższym harmonogramem:

Opłata wpisowa –  najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu

Część pierwsza – 10.10.2021

Część druga– 10.12.2021

bottom of page