top of page

Polityka Prywatności (RODO)

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), La NUBE Alvaro Figuero Torralba, ul. Cieszkowskiego 1/3 m.9, 01-636 Warszawa, dalej La NUBE, zgodnie z art. 13 RODO informuje, że:


1. Administrator Danych Osobowych.


Administratorem Danych Osobowych jest Alvaro Figuero Torralba prowadzący działalność gospodarczą jako La NUBE Alvaro Figuero Torralba, 01-636  Warszawa, ul. Cieszkowskiego 1/3 m.9, jak i serwisy internetowe pod adresem www.hiszpanskilanube.pl.
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
La NUBE 
Alvaro Figuero Torralba
ul. Cieszkowskiego 1/3 m.9
tel. 791 770 021
e-mail: biuro@hiszpanskilanube.pl

 

2. Źródło pozyskania danych osobowych.


Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa na podstawie wyrażonej zgody lub w wyniku wykonywania zawartej przez La NUBE umowy z Państwem.


3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych od dnia 25 maja 2018r. jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO.
Cel przetwarzania danych osobowych jest zróżnicowany ze względu na przynależność osoby, której danych dotyczy, do co najmniej jednej z następujących grup:

 1. klienci, kursanci, słuchacze La NUBE, ich przedstawiciele prawni lub opiekunowie - przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z La NUBE, przesyłania oferty La NUBE, działalności marketingowej La NUBE, przesyłania tzw. newslettera, zakładania i zarządzania tzw. kontem ucznia, umożliwiania korzystania z usług platformy e-learningowej, organizacji udostępnionych do dobrowolnego udziału akcji marketingowych, promocyjnych, konkursów, ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych.

 2. osoby, które udostępniły swój adres e-mail w formularzu umożliwiającym przesyłanie tzw. newslettera – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celu przesyłania tzw. newslettera, w tym przesyłania oferty La NUBE, działalności marketingowej La NUBE poprzez newsletter.

 3. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe w formularzu w związku z udziałem w akcji marketingowej La NUBE - przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z La NUBE, przesyłania oferty, działalności marketingowej La NUBE, przesyłania tzw. newslettera, organizacji udostępnionych do dobrowolnego udziału akcji promocyjnych, konkursów, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych.

 4. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe w formularzu w związku z zapisem on-line celem zawarcia umowy z La NUBE- przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy z La NUBE, kontaktu w celu zawarcia umowy lub jej zmiany, przesyłania oferty La NUBE, działalności marketingowej La NUBE, przesyłania tzw. newslettera.

 5. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe jako kandydaci do pracy, współpracy na rzecz La NUBE - przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celu prowadzonych bieżących lub przyszłych rekrutacji i zawarcia umowy z La NUBE w ww. zakresie.

 6. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe jako pracownicy, zleceniobiorcy La NUBElub współpracujący z La NUBE w innych formach prawnych, w szczególności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z La NUBE w ww. zakresie, zakładania i zarządzania tzw. kontem lektora, umożliwiania korzystania z usług e-dziennika, udziałem w organizowanych akcjach marketingowych, promocyjnych, konkursach, rankingach, ocenach okresowych, wizytacjach, hospitacjach, akredytacji, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych i innych wynikających wprost z podstawy prawnej.

 7. Niezależnie od powyższego dane osobowe w każdej z ww. grup przetwarzane są w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych, prowadzenia analiz statystycznych, archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

4. Odbiorcy danych osobowych.


Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, certyfikujące, egzaminujące, księgowe, płatnicze, prawnicze, pocztowe, kurierskie na rzeczLa NUBE, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO. 
Odbiorcą danych osobowych klienta, kursanta, uczestnika, słuchacza w zakresie wykonywania umowy przez La NUBE zawartej na rzecz klienta, kursanta, uczestnika, słuchacza przez podmiot trzeci, będzie również ten podmiot zgodnie z zawartą umową.


5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.


6. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych.

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:

 • dostępu do tych danych,

 • sprostowania tych danych,

 • usunięcia tych danych,

 • przeniesienia tych danych,

 • ograniczenia przetwarzania tych danych,

 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Z uprawnień tych można skorzystać, w szczególności:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy jest ona wymagana, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub gdy zobowiązanie do usunięcia danych wynika wprost z przepisu prawa;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

  • dane byłyby nieprawidłowe – na okres pozwalający zweryfikować poprawność danych,

  • dane byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba uprawniona nie zażądała ich usunięcia,

  • dane nie będę potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobie, której dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń,

  • w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Niezależnie od powyższego od dnia 25 maja 2018r. przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną Państwa sytuację,

 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Informujemy także, iż w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak i bez wpływu na dalszą możliwość przetwarzania danych na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest póki co Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a docelowo będzie projektowany Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przechowywane są przez:

 • okres obowiązywania wyrażonej zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,

 • okres obowiązywania umowy zawartej z BEST, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,

 • okres do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych,

 • okres wymagany w szczególnych przypadkach przepisami prawa,

 • okres od zarejestrowania nagrania systemem monitoringu wizualnego do czasu jego nadpisania kolejnym nagraniem, maksymalnie ok. 1 miesiąca,

 • okres umożliwiający realizację tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez BEST i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


8. Zautomatyzowanie przetwarzania danych i profilowanie, charakter wymogu podania danych i konsekwencje ich niepodania.


Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Profilowanie danych osobowych może polegać na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, której dane te dotyczą, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Wymóg podania danych osobowych ma co do zasady charakter umowny i dobrowolny, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek mógłby wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie wymaganych danych osobowych do celów zawarcia i wykonania umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i prawidłowej realizacji umowy z La NUBE.


9. Pozostałe.


W zakresie, w jakim przetwarzanie danych miałoby następować w celach zgodnie z niniejszą informacją w zależności od przynależności osoby, której dane dotyczą, do co najmniej jednej z ww. grup osób, których dane są przetwarzane, a w celu innym niż cel, dla którego dotychczas dane te zostały zebrane, niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku Administratora przekazania informacji o aktualnych celach przetwarzania danych w rozumieniu art. 13 ust. 3 RODO.

bottom of page